AGB

AGB

1. wynagrodzenie, płatność, ochrona wyników, terminy

1.1 Wynagrodzenie

O ile nie uzgodniono inaczej, wynagrodzenie jest obliczane na podstawie czasu i materiałów według ogólnie obowiązujących cen dostawcy w momencie zawarcia umowy. Wynagrodzenie jest zawsze ceną netto powiększoną o ustawowy podatek VAT.

1.2 Rozliczenia

Usługodawca może wystawiać faktury co miesiąc. Jeśli usługi są wynagradzane na podstawie czasu i materiałów, dostawca powinien udokumentować rodzaj i czas trwania działań i przesłać tę dokumentację wraz z fakturą.

1.3 Warunki płatności

Wszystkie faktury muszą być zapłacone bez potrąceń nie później niż 7 dni kalendarzowych po ich otrzymaniu od płatnika. Klient może potrącić lub wstrzymać płatności z tytułu wad tylko wtedy, gdy rzeczywiście przysługują mu roszczenia o zapłatę z tytułu wad rzeczowych lub wad prawnych usługi. Klient może wstrzymać płatności z powodu innych roszczeń z tytułu wad tylko w proporcjonalnym zakresie, biorąc pod uwagę wadę. Klient nie ma prawa do zatrzymania, jeśli jego roszczenie z tytułu wad jest przedawnione. W przeciwnym razie klient może dokonać potrącenia lub skorzystać z prawa zatrzymania wyłącznie w odniesieniu do bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń.

1.4 Zastrzeżenie własności

Usługodawca zastrzega sobie prawo własności i prawa do usług do momentu całkowitej zapłaty należnego wynagrodzenia. Dostawca jest upoważniony do zakazania klientowi dalszego korzystania z usług przez okres zwłoki klienta w płatności. Usługodawca może dochodzić tego prawa wyłącznie przez rozsądny okres czasu, zazwyczaj nie dłuższy niż 6 miesięcy. Jeśli klient lub nabywca klienta zwróci usługi, przyjęcie usług nie stanowi anulowania przez dostawcę, chyba że dostawca wyraźnie zadeklarował anulowanie. Klient nie może zastawiać ani cedować jako zabezpieczenia przedmiotów podlegających zastrzeżeniu własności lub zastrzeżeniu tytułu.

1.5 Przeniesienie praw użytkowania

Klient jest zobowiązany do nałożenia uzgodnionych w umowie ograniczeń na odbiorcę w przypadku dopuszczalnego przeniesienia praw do korzystania z dostaw i usług.

1.6 Warunki płatności

Jeśli klient nie ureguluje należnego roszczenia w całości lub w części w umownym terminie płatności, dostawca może odwołać uzgodnione warunki płatności dla wszystkich roszczeń. Dostawca jest również uprawniony do świadczenia dalszych usług wyłącznie za zaliczką lub zabezpieczeniem w formie gwarancji należytego wykonania umowy od instytucji kredytowej lub ubezpieczyciela kredytu upoważnionego w Unii Europejskiej. Zaliczka musi obejmować odpowiedni okres rozliczeniowy lub - w przypadku usług jednorazowych - ich wynagrodzenie.

1.7 Niezdolność ekonomiczna klienta

Jeśli klient nie jest w stanie finansowo wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec dostawcy, dostawca może rozwiązać istniejące umowy wymiany z klientem poprzez odstąpienie od nich, a kontynuowane zobowiązania poprzez rozwiązanie bez wypowiedzenia, nawet jeśli klient złoży wniosek o niewypłacalność. Klient jest zobowiązany do poinformowania dostawcy w odpowiednim czasie na piśmie o zbliżającej się niewypłacalności.

1.8 Stałe daty wykonania

Ustalone terminy realizacji mogą być wyraźnie uzgodnione wyłącznie w formie udokumentowanej. Uzgodnienie stałej daty wykonania podlega zastrzeżeniu, że dostawca otrzyma usługi od swoich dostawców wyższego szczebla na czas i zgodnie z umową.

2. współpraca, obowiązki współpracy, poufność

2.1 Osoba kontaktowa

Klient wskaże dostawcy odpowiedzialną osobę kontaktową. O ile nie uzgodniono inaczej, komunikacja między klientem a dostawcą odbywa się za pośrednictwem tej osoby kontaktowej. Osoby kontaktowe muszą niezwłocznie podejmować wszelkie decyzje związane z realizacją umowy. Decyzje te będą dokumentowane w sposób wiążący.

2.2 Wsparcie i świadczenia

Klient jest zobowiązany do wspierania usługodawcy w zakresie, w jakim jest to konieczne, oraz do stworzenia wszelkich warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia w zakresie swojej działalności. Jeśli w umowie uzgodniono, że usługi mogą być świadczone na miejscu w siedzibie klienta, klient zapewni bezpłatnie wystarczające miejsca pracy i sprzęt roboczy na żądanie usługodawcy.

2.3 Kopia zapasowa danych

O ile nie uzgodniono inaczej, klient musi zapewnić wykonanie kopii zapasowej swoich danych przed realizacją zamówienia. Dostawca musi poinformować klienta o konieczności wykonania kopii zapasowej danych przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

2.4 Poufność

Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkiej wiedzy o tajemnicach handlowych i biznesowych Klienta, którą uzyska w trakcie wykonywania umowy. Dostawca może udzielić dostępu do tajemnic handlowych i biznesowych Klienta wyłącznie tym pracownikom, którzy są zobowiązani do zachowania poufności. Dostawca Usług będzie również wymagać zachowania poufności od swoich podwykonawców. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy po rozwiązaniu umowy. Wygasa on tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim wiedza zawarta w tajemnicach handlowych i biznesowych jest powszechnie znana.

3. zakłócenia w świadczeniu usług

3.1 Niemożliwość

Usługi świadczone przez usługodawcę muszą być niezwłocznie potwierdzone na piśmie przez usługodawcę i klienta. Jeśli usługa świadczona przez usługodawcę jest niemożliwa, ponieważ nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie usługodawcy, klient ma prawo do usługi zastępczej. W takim przypadku usługi uznaje się za niewykonane zgodnie z umową.

3.2 Opóźnienia

W przypadku opóźnienia w świadczeniu usług, za które odpowiedzialność ponosi usługodawca i jeśli opóźnienie ma istotne znaczenie dla klienta, klient może odstąpić od umowy po wyznaczeniu rozsądnego terminu i zagrożeniu odrzuceniem usługi. Klient ma prawo do odszkodowania za udowodnione szkody, chyba że dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie.

3.3 Siła wyższa

Dostawca jest odpowiedzialny za działanie siły wyższej, jeśli przyczyna zakłócenia istniała już w momencie zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia siły wyższej, zobowiązania do świadczenia usług zostają zawieszone na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. Jeśli zakłócenie ma istotne znaczenie dla klienta, klient może odstąpić od umowy. Klient ma prawo do odszkodowania za udowodnione szkody, chyba że dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenie.

3.4 Usterka

Zakłócenia operacyjne wpływające na zobowiązania dostawcy do wykonania świadczenia, takie jak strajki, lokauty, oficjalne nakazy, trudności energetyczne, opóźnienia w dostawie niezbędnych materiałów lub zakłócenia w ruchu drogowym, zwalniają dostawcę z obowiązku wykonania świadczenia na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. Dotyczy to również sytuacji, gdy zakłócenia wystąpią u dostawców Dostawcy lub jego podwykonawców. Dostawca musi niezwłocznie powiadomić klienta o zakłóceniu na piśmie.

4. odbiór, roszczenia z tytułu wad, gwarancje

4.1 Akceptacja

Klient musi potwierdzić Usługodawcy przyjęcie usług. Jeśli usługi Dostawcy nie spełniają wymogów umownych w momencie lub przed odbiorem przez Klienta, Dostawca jest uprawniony do usunięcia wad w rozsądnym terminie. Dostawca może przedłużyć termin, jeśli jest to konieczne ze względu na charakter wady.

4.2 Roszczenia z tytułu wad

Roszczenia klienta z tytułu wad zakładają, że klient należycie zaakceptował usługi. Klient musi zgłosić rozpoznawalne wady na piśmie w ciągu 7 dni kalendarzowych od odbioru, a wady ukryte w ustawowych terminach przedawnienia. Dochodzenie roszczeń z tytułu wad nie uprawnia klienta do wstrzymania uzgodnionych płatności lub ich potrącenia. Dostawca ma prawo do usunięcia wadliwych usług poprzez ich późniejsze wykonanie. Dostawcy należy wyznaczyć w tym celu rozsądny termin. Jeśli usługodawca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania do późniejszego wykonania w wyznaczonym terminie, klient może odstąpić od umowy. Klient ma prawo do odszkodowania za udowodnione szkody, chyba że usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania. W przypadku nieistotnych wad klient ma prawo jedynie do obniżenia płatności.

4.3 Gwarancje

Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy została uzgodniona na piśmie. Gwarancja nie może ograniczać ustawowych praw gwarancyjnych klienta.

5. odpowiedzialność

5.1 Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność dostawcy za szkody klienta wynikające z opóźnienia, naruszenia obowiązków podczas negocjacji umowy i nieuprawnionych działań jest wykluczona, chyba że chodzi o szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa lub szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

5.2 Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, ale tylko do wysokości szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i typowej dla umowy. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klient regularnie polega i może polegać.

5.3 Obowiązek współpracy

Klient jest zobowiązany do współpracy w celu ograniczenia szkód do minimum.

6 Ceny i warunki płatności

6.1 Ceny

Ceny podane są w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli nie uzgodniono wynagrodzenia, usługa jest świadczona bezpłatnie.

6.2 Warunki płatności

Warunki płatności zostaną określone w potwierdzeniu zamówienia. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury muszą zostać zapłacone w ciągu [termin płatności] dni od daty wystawienia faktury bez potrąceń.

6.3 Opóźnienie

Jeśli klient zalega z płatnością, dostawca ma prawo zażądać odsetek za zwłokę w wysokości [stopa procentowa]% powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej. Prawo do żądania dalszego odszkodowania pozostaje zastrzeżone.

7. zastrzeżenie własności

Dostarczone towary pozostają własnością dostawcy do momentu dokonania pełnej płatności.

8. postanowienia końcowe

8.1 Miejsce spełnienia świadczenia

Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest siedziba dostawcy.

8.2 Miejsce jurysdykcji

Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest [miejsce jurysdykcji].

8.3 Prawo właściwe

Niniejsza umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

8.4 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony umowy zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do celu gospodarczego nieważnego postanowienia.

8.5 Zmiany i uzupełnienia

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również anulowania wymogu formy pisemnej.

1 Wynagrodzenie, płatność, ochrona wykonania, terminy

1.1 Wynagrodzenie

O ile nie uzgodniono inaczej, wynagrodzenie jest obliczane na podstawie czasu i materiałów według cen ogólnie obowiązujących w momencie zawarcia umowy przez dostawcę. Wynagrodzenie jest zasadniczo ceną netto powiększoną o prawnie obowiązujący podatek od towarów i usług.

1.2 Fakturowanie

Usługodawca może wystawiać faktury co miesiąc. Jeśli usługi są wynagradzane na podstawie czasu i materiałów, dostawca powinien udokumentować charakter i czas trwania działań oraz przedłożyć tę dokumentację wraz z fakturą.

1.3 Warunki płatności

Wszystkie faktury muszą zostać zapłacone bez potrąceń w ciągu 7 dni kalendarzowych od ich otrzymania, do biura płatności. Klient może potrącić lub wstrzymać płatności z powodu wad tylko w takim zakresie, w jakim rzeczywiście ma roszczenia o zapłatę z powodu wad materialnych lub prawnych w świadczeniu. W przypadku innych roszczeń z tytułu wad, klient może wstrzymać płatności tylko w proporcjonalnej wysokości, biorąc pod uwagę wadę. Klient nie ma prawa do zatrzymania, jeśli jego roszczenie z tytułu wad jest przedawnione. We wszystkich innych przypadkach klient może dokonać potrącenia wyłącznie z bezspornymi lub prawomocnie stwierdzonymi roszczeniami lub skorzystać z prawa zatrzymania.

1.4 Zastrzeżenie własności

Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa do usług do momentu otrzymania pełnej zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia. W przypadku nieuregulowania płatności przez klienta, dostawca ma prawo zakazać klientowi dalszego korzystania z usług. Dostawca może skorzystać z tego prawa tylko przez rozsądny okres, zwykle do maksymalnie 6 miesięcy. Jeśli klient lub jego nabywcy zwrócą usługi, przyjęcie usług nie stanowi odstąpienia od umowy przez dostawcę, chyba że dostawca wyraźnie oświadczył o odstąpieniu od umowy. Klient nie może zastawiać ani cedować przedmiotów podlegających zastrzeżeniu własności lub obciążeniu.

1.5 Przeniesienie praw użytkowania

Klient jest zobowiązany do nałożenia uzgodnionych w umowie ograniczeń na odbiorców przy przekazywaniu praw do korzystania z dostaw i usług.

1.6 Warunki płatności

Jeśli klient nie ureguluje należnego roszczenia w umownym terminie płatności, dostawca może odwołać uzgodnione warunki płatności dla wszystkich roszczeń. Ponadto dostawca jest uprawniony do świadczenia dodatkowych usług wyłącznie za zaliczką lub zabezpieczeniem w postaci gwarancji udzielonej przez instytucję kredytową lub ubezpieczyciela kredytowego upoważnionego w Unii Europejskiej. Zaliczka musi pokrywać dany okres rozliczeniowy lub, w przypadku usług jednorazowych, ich wynagrodzenie.

1.7 Niezdolność ekonomiczna klienta

W przypadku ekonomicznej niezdolności klienta do wypełnienia swoich zobowiązań wobec dostawcy, dostawca może rozwiązać istniejące umowy wymiany z klientem poprzez odstąpienie od nich, a kontynuowane zobowiązania poprzez wypowiedzenie, nawet w przypadku wniosku o niewypłacalność złożonego przez klienta. Klient ma obowiązek poinformować dostawcę na piśmie o zbliżającej się niewypłacalności w odpowiednim czasie.

1.8 Stałe daty wykonania

Stałe terminy realizacji powinny być uzgadniane wyłącznie w sposób wyraźny i udokumentowany. Uzgodnienie stałej daty wykonania jest uzależnione od warunku, że dostawca otrzyma usługi od odpowiednich dostawców wyższego szczebla w sposób terminowy i zgodny z umową.

2 Współpraca, obowiązek współpracy, poufność

2.1 Osoby kontaktowe

Klient wyznacza osobę odpowiedzialną za kontakty z dostawcą. O ile nie uzgodniono inaczej, komunikacja między klientem a dostawcą odbywa się za pośrednictwem tych osób kontaktowych. Osoby kontaktowe niezwłocznie podejmują wszelkie decyzje związane z realizacją umowy. Decyzje te będą udokumentowane i wiążące.

2.2 Wsparcie i świadczenia

Klient jest zobowiązany do wspierania usługodawcy zgodnie z wymaganiami i do stworzenia wszelkich warunków niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy w jego sferze operacyjnej. Jeśli umowa przewiduje usługi na miejscu w siedzibie klienta, klient, na żądanie dostawcy, zapewni bezpłatnie wystarczające miejsca pracy i sprzęt.

2.3 Kopia zapasowa danych

O ile nie uzgodniono inaczej, klient jest odpowiedzialny za utworzenie kopii zapasowej swoich danych przed rozpoczęciem wykonywania umowy. Dostawca poinformuje klienta przed rozpoczęciem wykonywania umowy o konieczności utworzenia kopii zapasowej danych.

2.4 Poufność

Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkiej wiedzy uzyskanej w trakcie realizacji umowy dotyczącej tajemnic handlowych i biznesowych klienta. Dostawca zapewni dostęp do tajemnic handlowych i biznesowych klienta wyłącznie pracownikom, którzy są zobowiązani do zachowania poufności. Dostawca będzie również wymagać zachowania poufności od swoich podwykonawców. Zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywać po rozwiązaniu umowy i ustanie dopiero w momencie i w zakresie, w jakim wiedza zawarta w tajemnicach handlowych i biznesowych stanie się powszechnie znana.

3. awarie usług

3.1 Niemożliwość

Usługodawca i klient niezwłocznie potwierdzą usługi na piśmie. Jeśli usługa świadczona przez usługodawcę jest niemożliwa, ponieważ została pominięta z przyczyn leżących po stronie usługodawcy, klient ma prawo do wykonania zastępczego. W takim przypadku uznaje się, że usługi nie zostały wykonane zgodnie z umową.

3.2 Opóźnienia

Jeśli wystąpią opóźnienia w usługach, które można przypisać usługodawcy, i jeśli opóźnienie ma istotne znaczenie dla klienta, klient może odstąpić od umowy po wyznaczeniu rozsądnego terminu z powiadomieniem o odmowie. Klient ma prawo do odszkodowania za udowodnione szkody, chyba że dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie.

3.3 Siła wyższa

Dostawca ponosi odpowiedzialność za działanie siły wyższej, jeśli przyczyna zakłócenia istniała już w momencie zawierania umowy. W przypadku wystąpienia siły wyższej, obowiązek świadczenia zostaje zawieszony na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. Jeśli zakłócenie ma istotne znaczenie dla klienta, może on odstąpić od umowy. Klient ma prawo do odszkodowania za udowodnione szkody, chyba że dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenie.

3.4 Zakłócenia operacyjne

Zakłócenia operacyjne dostawcy, które mają wpływ na jego zobowiązania do wykonania świadczenia, takie jak strajki, lokauty, oficjalne nakazy, trudności energetyczne, opóźnienia w dostawie niezbędnych materiałów lub zakłócenia w ruchu drogowym, zwalniają dostawcę z obowiązku wykonania świadczenia na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. Dotyczy to również sytuacji, gdy zakłócenie występuje u wcześniejszych dostawców usługodawcy lub jego podwykonawców. Dostawca niezwłocznie powiadomi klienta na piśmie o zakłóceniach operacyjnych.

4 Odbiór, roszczenia gwarancyjne, gwarancje

4.1 Akceptacja

Klient potwierdza dostawcy przyjęcie usług. Jeśli usługi świadczone przez usługodawcę nie spełniają wymogów umownych w momencie odbioru przez klienta lub do momentu odbioru, usługodawca jest uprawniony do usunięcia wad w rozsądnym terminie. Dostawca może przedłużyć termin, jeśli jest to konieczne ze względu na charakter wady.

4.2 Roszczenia gwarancyjne

Roszczenia gwarancyjne klienta wymagają prawidłowego odbioru usług przez klienta. Widoczne wady należy zgłaszać pisemnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od odbioru, a wady ukryte w ustawowych terminach przedawnienia. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi nie uprawnia klienta do wstrzymania uzgodnionego wynagrodzenia lub potrącenia. Dostawca ma prawo do naprawienia wadliwych usług poprzez ich późniejsze wykonanie. W tym celu usługodawcy zostanie wyznaczony rozsądny termin. Jeśli usługodawca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania do późniejszego wykonania w wyznaczonym terminie, klient może odstąpić od umowy. Klient ma prawo do odszkodowania za udowodnione szkody, chyba że usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy. W przypadku drobnych wad klient ma prawo jedynie do obniżenia wynagrodzenia.

4.3 Gwarancje

Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy została uzgodniona na piśmie. Gwarancja nie może ograniczać ustawowych praw gwarancyjnych klienta.

5. odpowiedzialność

5.1 Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność dostawcy za szkody poniesione przez klienta z powodu opóźnienia, naruszenia obowiązków w negocjacjach umownych i działań niezgodnych z prawem jest wykluczona, chyba że szkody zostały spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa lub z powodu obrażeń życia, ciała lub zdrowia.

5.2 Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, ale tylko do wysokości szkód, które były przewidywalne i typowe w momencie zawarcia umowy. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu klient regularnie polega i może polegać.

5.3 Obowiązek współpracy

Klient jest zobowiązany do współpracy w przypadku uszkodzenia w celu zminimalizowania szkód.

6. ceny i warunki płatności

6.1 Ceny

Ceny są określone w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli nie uzgodniono wynagrodzenia, usługa jest świadczona bezpłatnie.

6.2 Warunki płatności

Warunki płatności są określone w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku innych uzgodnień, faktury muszą zostać zapłacone w ciągu [termin płatności] dni od daty wystawienia faktury bez potrąceń.

6.3 Wartość domyślna

Jeśli klient popadnie w zwłokę, dostawca jest uprawniony do żądania odsetek za zwłokę w wysokości [stopa procentowa]% powyżej odpowiedniej stopy bazowej. Dochodzenie dalszych odszkodowań jest zastrzeżone.

7. zastrzeżenie własności

Dostarczone towary pozostają własnością dostawcy do momentu otrzymania pełnej płatności.

8. postanowienia końcowe

8.1 Miejsce wykonania

Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest siedziba dostawcy.

8.2 Jurysdykcja

Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest [jurysdykcja].

8.3 Prawo właściwe

Niniejsza umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

8.4 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieskuteczne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Strony umowy zobowiązują się do zastąpienia nieskutecznego postanowienia skuteczną regulacją, która jest najbliższa celowi gospodarczemu nieskutecznego postanowienia.

8.5 Zmiany i uzupełnienia

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również odstąpienia od wymogu formy pisemnej.

pl_PL