AGB

AGB

1. beloning, betaling, prestatiebescherming, deadlines

1.1 Vergoeding

Tenzij anders overeengekomen, wordt de vergoeding berekend op basis van tijd en materiaal tegen de algemeen geldende prijzen van de aanbieder op het moment dat het contract wordt gesloten. Vergoedingen zijn altijd nettoprijzen plus wettelijke btw.

1.2 Facturering

De dienstverlener kan maandelijks factureren. Als de diensten worden vergoed op basis van tijd en materiaal, moet de dienstverlener het type en de duur van de activiteiten documenteren en deze documentatie met de factuur meesturen.

1.3 Betalingsvoorwaarden

Alle facturen moeten zonder aftrek worden betaald uiterlijk 7 kalenderdagen na ontvangst franco betaalagent. De klant mag betalingen wegens gebreken alleen verrekenen of inhouden als hij daadwerkelijk recht heeft op betalingsvorderingen wegens materiële gebreken of eigendomsgebreken van de dienst. De klant mag betalingen wegens andere vorderingen wegens gebreken slechts in evenredige mate inhouden, rekening houdend met het gebrek. De klant heeft geen recht op retentie als zijn vordering wegens gebreken is verjaard. Anders kan de klant een retentierecht alleen verrekenen of uitoefenen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.

1.4 Eigendomsvoorbehoud

De aanbieder behoudt zich het eigendomsrecht en de te verlenen rechten op de diensten voor totdat de verschuldigde vergoeding volledig is voldaan. De aanbieder heeft het recht om de klant te verbieden verder gebruik te maken van de diensten zolang de klant in gebreke blijft met de betaling. De aanbieder mag dit recht slechts gedurende een redelijke periode uitoefenen, over het algemeen voor maximaal 6 maanden. Als de klant of de koper van de klant de diensten retourneert, vormt de acceptatie van de diensten geen annulering door de aanbieder, tenzij de aanbieder de annulering uitdrukkelijk heeft verklaard. De klant mag de onder eigendomsvoorbehoud of eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet verpanden of als zekerheid overdragen.

1.5 Overdracht van gebruiksrechten

De klant is verplicht om de contractueel overeengekomen beperkingen op te leggen aan de ontvanger in het geval van een toegestane overdracht van gebruiksrechten op leveringen en diensten.

1.6 Betalingsvoorwaarden

Als de klant een opeisbare vordering niet geheel of gedeeltelijk voldoet op de contractuele betalingsdatum, kan de aanbieder de overeengekomen betalingsvoorwaarden voor alle vorderingen herroepen. De aanbieder heeft ook het recht om verdere diensten alleen te leveren tegen vooruitbetaling of tegen zekerheid in de vorm van een uitvoeringsgarantie van een in de Europese Unie toegelaten kredietinstelling of kredietverzekeraar. De vooruitbetaling moet de respectievelijke factureringsperiode of - in het geval van eenmalige diensten - de vergoeding ervan dekken.

1.7 Economisch onvermogen van de klant

Indien de klant financieel niet in staat is aan zijn verplichtingen jegens de aanbieder te voldoen, kan de aanbieder bestaande uitwisselingscontracten met de klant beëindigen door ontbinding, en doorlopende verplichtingen door opzegging zonder opzegtermijn, zelfs indien de klant zijn insolventie aanvraagt. De klant stelt de aanbieder tijdig schriftelijk op de hoogte van een dreigende insolventie.

1.8 Vaste prestatiedata

Vaste prestatiedata worden alleen uitdrukkelijk in gedocumenteerde vorm overeengekomen. Voorwaarde voor het overeenkomen van een vaste prestatiedatum is dat de leverancier de diensten van zijn respectieve toeleveranciers op tijd en in overeenstemming met het contract ontvangt.

2. samenwerking, plichten tot samenwerking, vertrouwelijkheid

2.1 Contactpersoon

De klant benoemt een verantwoordelijke contactpersoon bij de aanbieder. Tenzij anders overeengekomen, verloopt de communicatie tussen de klant en de aanbieder via deze contactpersoon. De contactpersonen moeten alle beslissingen met betrekking tot de uitvoering van het contract onverwijld nemen. De beslissingen worden bindend gedocumenteerd.

2.2 Ondersteuning en voorzieningen

De klant is verplicht de aanbieder voor zover nodig te ondersteunen en alle voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht in zijn werkgebied. Als in het contract is overeengekomen dat de diensten ter plaatse bij de klant kunnen worden geleverd, stelt de klant op verzoek van de aanbieder kosteloos voldoende werkplekken en arbeidsmiddelen ter beschikking.

2.3 Back-up van gegevens

Tenzij anders overeengekomen, moet de klant ervoor zorgen dat er een back-up van zijn gegevens wordt gemaakt voordat de bestelling wordt uitgevoerd. De aanbieder moet de klant informeren dat het noodzakelijk is om een gegevensback-up te maken voordat met de uitvoering van de bestelling wordt begonnen.

2.4 Vertrouwelijkheid

De aanbieder verplicht zich tot geheimhouding van alle kennis van de handels- en bedrijfsgeheimen van de klant die hij bij de uitvoering van het contract verkrijgt. De aanbieder mag toegang tot de bedrijfs- en zakengeheimen van de klant alleen verlenen aan medewerkers die tot geheimhouding verplicht zijn. De aanbieder eist ook geheimhouding van zijn onderaannemers. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract bestaan. Zij vervalt slechts indien en voor zover de in de bedrijfs- en zakengeheimen vervatte kennis algemeen bekend is.

3. storingen in de dienstverlening

3.1 Onmogelijkheid

Door de aanbieder geleverde diensten moeten onverwijld schriftelijk worden bevestigd door de aanbieder en de klant. Als een dienst van de aanbieder onmogelijk is omdat deze niet wordt uitgevoerd om redenen waarvoor de aanbieder verantwoordelijk is, heeft de klant recht op een vervangende dienst. In dit geval worden de diensten geacht niet in overeenstemming met het contract te zijn geleverd.

3.2 Vertragingen

Als er een vertraging optreedt in diensten waarvoor de aanbieder verantwoordelijk is en als de vertraging van aanzienlijke betekenis is voor de klant, kan de klant het contract opzeggen nadat hij een redelijke termijn heeft gesteld en heeft gedreigd de dienst af te wijzen. De klant heeft recht op vergoeding van bewezen schade, tenzij de aanbieder niet verantwoordelijk is voor de vertraging.

3.3 Overmacht

De aanbieder is verantwoordelijk voor overmacht als de oorzaak van de verstoring al bestond toen het contract werd gesloten. In geval van overmacht worden de prestatieverplichtingen opgeschort voor de duur van de verstoring en in de mate van het effect ervan. Als de verstoring van aanzienlijk belang is voor de klant, kan de klant zich terugtrekken uit het contract. De klant heeft recht op vergoeding van bewezen schade, tenzij de aanbieder niet verantwoordelijk is voor de verstoring.

3.4 Storing

Operationele verstoringen die van invloed zijn op de prestatieverplichtingen van de aanbieder, zoals stakingen, uitsluitingen, officiële bevelen, energieproblemen, vertragingen in de levering van essentiële materialen of verkeersstoringen, ontslaan de aanbieder van zijn prestatieverplichting voor de duur van de verstoring en voor de omvang van het effect ervan. Dit geldt ook als de verstoring optreedt bij de leveranciers of onderaannemers van de aanbieder. De leverancier moet de klant onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van de verstoring.

4. aanvaarding, claims voor gebreken, garanties

4.1 Acceptatie

De klant moet de acceptatie van de diensten aan de aanbieder bevestigen. Als de diensten van de aanbieder bij of voor aanvaarding door de klant niet aan de contractuele eisen voldoen, heeft de aanbieder het recht om de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. De Aanbieder kan de termijn verlengen als de aard van het gebrek dit noodzakelijk maakt.

4.2 Claims voor gebreken

Claims van de klant voor gebreken veronderstellen dat de klant de diensten naar behoren heeft aanvaard. De klant moet herkenbare gebreken schriftelijk melden binnen 7 kalenderdagen na aanvaarding, en verborgen gebreken binnen de wettelijke verjaringstermijnen. Het claimen van gebreken geeft de klant niet het recht om overeengekomen betalingen in te houden of te verrekenen. De aanbieder heeft het recht om zijn gebrekkige diensten door nakoming achteraf te verhelpen. De aanbieder moet hiervoor een redelijke termijn worden gesteld. Als de aanbieder zijn verplichting tot nakoming achteraf niet binnen de gestelde termijn nakomt, kan de klant het contract opzeggen. De klant heeft recht op vergoeding van de bewezen schade, tenzij de aanbieder niet verantwoordelijk is voor de niet-nakoming. Bij onbeduidende gebreken heeft de klant alleen recht op vermindering van de betaling.

4.3 Garanties

Een garantie is alleen geldig als deze schriftelijk is overeengekomen. Een garantie kan de wettelijke garantierechten van de klant niet beperken.

5. aansprakelijkheid

5.1 Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aanbieder voor schade van de klant als gevolg van vertraging, plichtsverzuim tijdens contractonderhandelingen en onbevoegd handelen is uitgesloten, tenzij het gaat om schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt of om schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

5.2 Beperking van aansprakelijkheid

In het geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de Aanbieder aansprakelijk voor nalatigheid, maar alleen tot het bedrag van de schade die te voorzien was op het moment van het sluiten van het contract en kenmerkend was voor het contract. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen.

5.3 Plicht tot samenwerking

De klant is verplicht mee te werken om de schade zo laag mogelijk te houden.

6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 Prijzen

De prijzen staan vermeld in de orderbevestiging. Als er geen vergoeding is overeengekomen, wordt de dienst gratis geleverd.

6.2 Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden worden vermeld in de orderbevestiging. Tenzij anders overeengekomen, moeten facturen binnen [betalingstermijn] dagen na factuurdatum zonder aftrek worden betaald.

6.3 Vertraging

Indien de klant in verzuim is, heeft de aanbieder het recht om vertragingsrente ter hoogte van [rentevoet]% boven de betreffende basisrentevoet te eisen. Het recht om verdere schadevergoeding te eisen blijft voorbehouden.

7. eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8. slotbepalingen

8.1 Plaats van nakoming

De plaats van nakoming voor alle verplichtingen uit dit contract is het hoofdkantoor van de aanbieder.

8.2 Plaats van jurisdictie

De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is [plaats van jurisdictie].

8.3 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

8.4 Scheidbaarheid

Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De contractanten verplichten zich om de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

8.5 Veranderingen en toevoegingen

Wijzigingen van en aanvullingen op dit contract moeten schriftelijk gebeuren. Dit geldt ook voor de annulering van deze schriftelijke vormvereiste.

1 Vergoeding, betaling, bescherming van prestaties, termijnen

1.1 Vergoeding

Tenzij anders overeengekomen, wordt de vergoeding berekend op basis van tijd en materialen tegen de prijzen die algemeen gelden op het moment dat de aanbieder het contract sluit. De vergoeding is over het algemeen de nettoprijs plus de wettelijk toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde.

1.2 Facturering

De dienstverlener mag maandelijks factureren. Wanneer diensten worden vergoed op basis van tijd en materialen, dient de dienstverlener de aard en duur van de activiteiten te documenteren en deze documentatie samen met de factuur in te dienen.

1.3 Betalingsvoorwaarden

Alle facturen moeten zonder aftrek binnen 7 kalenderdagen na ontvangst aan het betaalkantoor worden betaald. De klant mag betalingen wegens gebreken alleen verrekenen of inhouden voor zover hij daadwerkelijk betalingsaanspraken heeft wegens materiële of juridische gebreken in de prestatie. Voor andere vorderingen wegens gebreken mag de klant alleen betalingen inhouden in een mate die in verhouding staat tot het gebrek. De klant heeft geen retentierecht als zijn vordering wegens gebreken is verjaard. In alle andere opzichten mag de klant alleen verrekenen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen of een retentierecht uitoefenen.

1.4 Eigendomsvoorbehoud

De aanbieder behoudt zich het eigendom en de rechten op de diensten voor totdat de volledige betaling van de overeengekomen vergoeding is ontvangen. Als de klant in gebreke blijft met de betaling, heeft de aanbieder het recht de klant te verbieden verder gebruik te maken van de diensten. De aanbieder kan dit recht alleen gedurende een redelijke periode uitoefenen, meestal tot maximaal 6 maanden. Als de klant of zijn afnemers de diensten retourneren, houdt de aanvaarding van de diensten geen herroeping door de aanbieder in, tenzij de aanbieder uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij de diensten herroept. De klant mag objecten waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of overdragen.

1.5 Overdracht van gebruiksrechten

De klant is verplicht om de contractueel overeengekomen beperkingen op te leggen aan ontvangers bij het overdragen van gebruiksrechten op leveringen en diensten.

1.6 Betalingsvoorwaarden

Als de klant een opeisbare vordering niet op de contractuele betaaldatum voldoet, kan de aanbieder de overeengekomen betalingsvoorwaarden voor alle vorderingen herroepen. Bovendien heeft de aanbieder het recht om aanvullende diensten alleen te leveren tegen vooruitbetaling of als zekerheid door middel van een garantie van een kredietinstelling of kredietverzekeraar die is toegelaten in de Europese Unie. De vooruitbetaling moet de desbetreffende factureringsperiode of, in het geval van eenmalige diensten, de vergoeding ervan dekken.

1.7 Economisch onvermogen van de Klant

In geval van economisch onvermogen van de klant om zijn verplichtingen jegens de aanbieder na te komen, kan de aanbieder bestaande uitwisselingscontracten met de klant beëindigen door intrekking, en doorlopende verplichtingen door opzegging, zelfs in het geval van een aanvraag tot insolventie door de klant. De klant stelt de aanbieder tijdig schriftelijk op de hoogte van een dreigende insolventie.

1.8 Vaste prestatiedata

Vaste prestatiedata mogen alleen expliciet en gedocumenteerd worden overeengekomen. Het overeenkomen van een vaste prestatiedatum is onderhevig aan de voorwaarde dat de dienstverlener de diensten tijdig en contractconform ontvangt van zijn respectieve toeleveranciers.

2 Samenwerking, Verplichtingen tot samenwerking, Vertrouwelijkheid

2.1 Contactpersonen

De klant wijst een verantwoordelijke contactpersoon voor de aanbieder aan. De communicatie tussen de klant en de aanbieder verloopt, tenzij anders overeengekomen, via deze contactpersonen. De contactpersonen nemen onmiddellijk alle beslissingen met betrekking tot de uitvoering van het contract. De beslissingen worden gedocumenteerd en zijn bindend.

2.2 Ondersteuning en voorzieningen

De klant is verplicht de dienstverlener naar behoefte te ondersteunen en alle noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor een goede uitvoering van het contract binnen zijn operationele sfeer. Als het contract voorziet in diensten op locatie bij de klant, stelt de klant op verzoek van de aanbieder kosteloos voldoende werkruimten en apparatuur ter beschikking.

2.3 Back-up van gegevens

Tenzij anders overeengekomen, is de klant verantwoordelijk voor het maken van een back-up van zijn gegevens voor het begin van de uitvoering van het contract. De aanbieder informeert de klant voor aanvang van de uitvoering van het contract dat een back-up van gegevens noodzakelijk is.

2.4 Vertrouwelijkheid

De aanbieder verplicht zich tot geheimhouding van alle tijdens de uitvoering van het contract verworven kennis over de bedrijfs- en bedrijfsgeheimen van de klant. De aanbieder verleent alleen toegang tot de bedrijfs- en bedrijfsgeheimen van de klant aan medewerkers die tot geheimhouding verplicht zijn. De aanbieder verlangt ook geheimhouding van zijn onderaannemers. De geheimhoudingsplicht duurt voort na beëindiging van het contract en eindigt pas wanneer en voor zover de kennis die vervat is in de bedrijfs- en bedrijfsgeheimen algemeen bekend is geworden.

3. storingen in de dienstverlening

3.1 Onmogelijkheid

De aanbieder en de klant bevestigen de diensten onmiddellijk schriftelijk. Als een dienst van de aanbieder onmogelijk is omdat deze is weggelaten om redenen die aan de aanbieder zijn toe te schrijven, heeft de klant recht op een vervangende prestatie. In dit geval worden de diensten geacht niet in overeenstemming met het contract te zijn geleverd.

3.2 Vertragingen

Als er vertragingen optreden in diensten die toe te schrijven zijn aan de aanbieder en als de vertraging van aanzienlijk belang is voor de klant, kan de klant het contract opzeggen na het stellen van een redelijke termijn met kennisgeving van weigering. De klant heeft recht op vergoeding van bewezen schade, tenzij de aanbieder niet verantwoordelijk is voor de vertraging.

3.3 Overmacht

De aanbieder is verantwoordelijk voor overmacht als de oorzaak van de verstoring al bestond ten tijde van de totstandkoming van het contract. In geval van overmacht wordt de verplichting tot nakoming opgeschort voor de duur van de verstoring en in de mate van het effect ervan. Als de verstoring van aanzienlijk belang is voor de klant, kan deze zich terugtrekken uit het contract. De klant heeft recht op vergoeding van bewezen schade, tenzij de aanbieder niet verantwoordelijk is voor de verstoring.

3.4 Operationele verstoring

Operationele verstoringen van de aanbieder die van invloed zijn op zijn prestatieverplichtingen, zoals stakingen, uitsluitingen, officiële bevelen, energieproblemen, vertragingen in de levering van essentiële materialen of verkeersstoringen, ontslaan de aanbieder van zijn prestatieverplichting voor de duur van de verstoring en voor de omvang van het effect ervan. Dit geldt ook als de storing optreedt bij toeleveranciers van de aanbieder of zijn onderaannemers. De aanbieder stelt de klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van de operationele storing.

4 Acceptatie, garantieclaims, garanties

4.1 Acceptatie

De klant bevestigt de aanvaarding van de diensten aan de dienstverlener. Als de diensten van de aanbieder op het moment van aanvaarding door de klant of tot aan de aanvaarding niet aan de contractuele eisen voldoen, heeft de aanbieder het recht om gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. De aanbieder kan de termijn verlengen indien de aard van het gebrek dit noodzakelijk maakt.

4.2 Garantieclaims

Garantieclaims door de klant vereisen een correcte acceptatie van de diensten door de klant. Zichtbare gebreken moeten binnen 7 kalenderdagen na acceptatie schriftelijk worden gemeld en verborgen gebreken binnen de wettelijke verjaringstermijnen. Het claimen van garantieclaims geeft de klant niet het recht om overeengekomen vergoedingen in te houden of te verrekenen. De aanbieder heeft het recht om zijn gebrekkige diensten te verhelpen door nakoming achteraf. De aanbieder krijgt hiervoor een redelijke termijn. Als de aanbieder niet binnen de gestelde termijn aan zijn verplichting tot nakoming voldoet, kan de klant het contract opzeggen. De klant heeft recht op vergoeding van aangetoonde schade, tenzij de aanbieder niet verantwoordelijk is voor de niet-nakoming. Bij kleine gebreken heeft de klant alleen recht op vermindering van de vergoeding.

4.3 Garanties

Een garantie is alleen geldig als deze schriftelijk is overeengekomen. Een garantie kan de wettelijke garantierechten van de klant niet beperken.

5. aansprakelijkheid

5.1 Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aanbieder voor door de klant geleden schade als gevolg van vertraging, plichtsverzuim bij contractonderhandelingen en onwettige handelingen is uitgesloten, tenzij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, of als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

5.2 Beperking van aansprakelijkheid

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aanbieder aansprakelijk voor nalatigheid, maar alleen tot het bedrag van de schade die voorzienbaar en typisch was op het moment van het sluiten van het contract. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen.

5.3 Plicht tot samenwerking

De klant is verplicht om in geval van schade mee te werken aan het minimaliseren van de schade.

6. prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 Prijzen

De prijzen worden bepaald in de orderbevestiging. Als er geen vergoeding is overeengekomen, wordt de dienst gratis geleverd.

6.2 Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden staan vermeld in de orderbevestiging. Bij gebrek aan een andere overeenkomst moeten facturen binnen [betalingstermijn] dagen na factuurdatum zonder aftrek worden betaald.

6.3 Standaard

Indien de klant in gebreke blijft, is de aanbieder gerechtigd een vertragingsrente van [rente]% boven de betreffende basisrentevoet te eisen. Het vorderen van verdere schadevergoeding is voorbehouden.

7. eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat volledige betaling is ontvangen.

8. slotbepalingen

8.1 Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen uit dit contract is het hoofdkantoor van de aanbieder.

8.2 Bevoegdheid

De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is [rechtsgebied].

8.3 Toepasselijk recht

Op dit contract is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

8.4 Scheidbaarheid

Als afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst onwerkzaam zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De contractpartijen verplichten zich om de onwerkzame bepaling te vervangen door een werkzame regeling die het economische doel van de onwerkzame bepaling het dichtst benadert.

8.5 Wijzigingen en aanvullingen

Voor wijzigingen van en aanvullingen op dit contract is een schriftelijke vorm vereist. Dit geldt ook voor het afzien van deze schriftelijke vormvereiste.

nl_BE