AGB

AGB

1. aflønning, betaling, præstationsbeskyttelse, deadlines

1.1 Aflønning

Medmindre andet er aftalt, beregnes vederlaget efter medgået tid og materialer til leverandørens almindeligt gældende priser på tidspunktet for aftalens indgåelse. Vederlaget er altid nettopriser plus lovpligtig moms.

1.2 Fakturering

Leverandøren kan fakturere på månedsbasis. Hvis ydelserne aflønnes efter medgået tid, skal leverandøren dokumentere aktiviteternes art og varighed og sende denne dokumentation sammen med fakturaen.

1.3 Betalingsbetingelser

Alle fakturaer skal betales uden fradrag senest 7 kalenderdage efter modtagelse fri betalingsagent. Kunden kan kun modregne eller tilbageholde betalinger på grund af mangler, hvis han faktisk er berettiget til betalingskrav på grund af materielle mangler eller rettighedsmangler i ydelsen. Kunden kan kun tilbageholde betalinger på grund af andre krav på grund af mangler i et forholdsmæssigt omfang under hensyntagen til manglen. Kunden har ingen ret til tilbageholdelse, hvis hans krav på grund af mangler er forældet. Ellers kan kunden kun modregne eller udøve en tilbageholdelsesret mod ubestridte eller retligt fastlagte krav.

1.4 Ejendomsforbehold

Udbyderen forbeholder sig ejendomsretten og de rettigheder, der skal gives til tjenesterne, indtil det skyldige vederlag er betalt fuldt ud. Udbyderen er berettiget til at forbyde kunden yderligere brug af tjenesterne, så længe kundens betalingsmisligholdelse varer. Udbyderen kan kun gøre denne ret gældende i et rimeligt tidsrum, normalt maksimalt 6 måneder. Hvis kunden eller kundens køber returnerer tjenesterne, udgør accepten af tjenesterne ikke en annullering fra udbyderens side, medmindre udbyderen udtrykkeligt har erklæret annulleringen. Kunden må hverken pantsætte eller overdrage genstande, der er omfattet af ejendomsforbehold eller ejendomsforbehold, som sikkerhed.

1.5 Overdragelse af brugsrettigheder

Kunden er forpligtet til at pålægge modtageren de kontraktligt aftalte begrænsninger i tilfælde af en tilladt overdragelse af brugsrettigheder til leverancer og tjenester.

1.6 Betalingsbetingelser

Hvis kunden ikke betaler et forfaldent krav helt eller delvist inden den kontraktlige betalingsdato, kan udbyderen tilbagekalde de aftalte betalingsbetingelser for alle krav. Udbyderen er også berettiget til kun at levere yderligere tjenester mod forudbetaling eller mod sikkerhed i form af en opfyldelsesgaranti fra et kreditinstitut eller et kreditforsikringsselskab, der er autoriseret i Den Europæiske Union. Forudbetalingen skal dække den respektive faktureringsperiode eller - i tilfælde af engangsydelser - deres vederlag.

1.7 Kundens økonomiske uarbejdsdygtighed

Hvis kunden er økonomisk ude af stand til at opfylde sine forpligtelser over for udbyderen, kan udbyderen opsige eksisterende vekselkontrakter med kunden ved ophævelse og løbende forpligtelser ved opsigelse uden varsel, selv om kunden indgiver insolvensbegæring. Kunden skal i god tid skriftligt informere udbyderen om enhver forestående insolvens.

1.8 Faste præstationsdatoer

Faste udførelsesdatoer må kun aftales udtrykkeligt i dokumenteret form. Aftalen om en fast udførelsesdato er betinget af, at leverandøren modtager ydelserne fra sine respektive opstrømsleverandører til tiden og i overensstemmelse med kontrakten.

2. samarbejde, pligt til samarbejde, fortrolighed

2.1 Kontaktperson

Kunden skal udpege en ansvarlig kontaktperson for udbyderen. Medmindre andet er aftalt, skal kommunikationen mellem kunden og udbyderen foregå via denne kontaktperson. Kontaktpersonen skal uden forsinkelse træffe alle beslutninger, der vedrører opfyldelsen af kontrakten. Beslutningerne skal dokumenteres på en bindende måde.

2.2 Støtte og tilbud

Ordregiveren er forpligtet til at støtte leverandøren i det omfang, det er nødvendigt, og til at skabe alle de betingelser, der er nødvendige for en korrekt opfyldelse af ordren inden for sit forretningsområde. Hvis det er aftalt i kontrakten, at tjenester kan leveres på stedet i kundens lokaler, skal kunden stille tilstrækkelige arbejdspladser og arbejdsudstyr gratis til rådighed på udbyderens anmodning.

2.3 Sikkerhedskopiering af data

Medmindre andet er aftalt, skal kunden sikre, at hans data er sikkerhedskopieret, før ordren udføres. Udbyderen skal informere kunden om, at det er nødvendigt at foretage en sikkerhedskopiering af data, før ordreudførelsen påbegyndes.

2.4 Fortrolighed

Leverandøren forpligter sig til at hemmeligholde al viden om kundens forretnings- og driftshemmeligheder, som han opnår i forbindelse med udførelsen af kontrakten. Udbyderen må kun give adgang til kundens forretnings- og driftshemmeligheder til de medarbejdere, der er forpligtet til at opretholde fortrolighed. Leverandøren skal også kræve fortrolighed fra sine underleverandører. Tavshedspligten gælder også efter kontraktens ophør. Den bortfalder kun, hvis og i det omfang den viden, der er indeholdt i forretnings- og driftshemmelighederne, er alment kendt.

3. afbrydelser af tjenester

3.1 Umulighed

Ydelser fra udbyderen skal bekræftes skriftligt af udbyderen og kunden uden forsinkelse. Hvis en tjenesteydelse fra udbyderen er umulig, fordi den ikke bliver til noget af årsager, som udbyderen er ansvarlig for, har kunden ret til en erstatningstjeneste. I dette tilfælde anses ydelserne for ikke at være leveret i overensstemmelse med kontrakten.

3.2 Forsinkelser

Hvis der opstår forsinkelse af ydelser, som udbyderen er ansvarlig for, og hvis forsinkelsen er af væsentlig betydning for kunden, kan kunden hæve aftalen efter at have fastsat en rimelig frist og truet med at afvise ydelsen. Kunden har ret til erstatning for dokumenteret skade, medmindre udbyderen ikke er ansvarlig for forsinkelsen.

3.3 Force majeure

Leverandøren er ansvarlig for force majeure, hvis årsagen til forstyrrelsen allerede eksisterede, da kontrakten blev indgået. I tilfælde af force majeure suspenderes opfyldelsesforpligtelserne, så længe forstyrrelsen varer, og i det omfang den har virkning. Hvis forstyrrelsen er af væsentlig betydning for kunden, kan kunden trække sig ud af kontrakten. Kunden har ret til erstatning for dokumenterede skader, medmindre udbyderen ikke er ansvarlig for forstyrrelsen.

3.4 Fejlfunktion

Driftsforstyrrelser, der påvirker udbyderens opfyldelsesforpligtelser, såsom strejker, lockout, officielle ordrer, energiproblemer, forsinkelser i leveringen af vigtige materialer eller trafikforstyrrelser, frigør udbyderen fra forpligtelsen til at opfylde i den periode, hvor forstyrrelsen varer, og i det omfang, den har virkning. Dette gælder også, hvis afbrydelsen sker hos udbyderens leverandører eller dennes underleverandører. Leverandøren skal straks underrette kunden skriftligt om afbrydelsen.

4. accept, krav om mangler, garantier

4.1 Godkendelse

Kunden skal bekræfte accepten af ydelserne over for udbyderen. Hvis udbyderens ydelser ikke opfylder de kontraktlige krav ved eller før kundens accept, har udbyderen ret til afhjælpning af manglerne inden for en rimelig frist. Udbyderen kan forlænge fristen, hvis dette er nødvendigt på grund af manglens art.

4.2 Krav i forbindelse med mangler

Kundens krav i forbindelse med mangler forudsætter, at kunden har accepteret ydelserne på behørig vis. Kunden skal skriftligt gøre opmærksom på erkendelige mangler inden for 7 kalenderdage efter overtagelsen og på skjulte mangler inden for de lovbestemte forældelsesfrister. Påberåbelse af mangler berettiger ikke kunden til at tilbageholde aftalte betalinger eller til at modregne dem. Leverandøren har ret til at afhjælpe sine mangelfulde ydelser gennem efterfølgende opfyldelse. Til dette skal leverandøren have en rimelig frist. Hvis udbyderen ikke opfylder sin forpligtelse til efterlevering inden for den fastsatte frist, kan kunden hæve kontrakten. Kunden har ret til erstatning for de dokumenterede skader, medmindre udbyderen ikke er ansvarlig for den manglende opfyldelse. I tilfælde af ubetydelige mangler har kunden kun ret til en nedsættelse af betalingen.

4.3 Garantier

En garanti er kun gyldig, hvis den er aftalt skriftligt. En garanti kan ikke begrænse kundens lovbestemte reklamationsret.

5. Ansvar

5.1 Begrænsning af ansvar

Udbyderens ansvar for skader hos kunden som følge af forsinkelse, pligtforsømmelse under kontraktforhandlinger og uautoriserede handlinger er udelukket, medmindre der er tale om skader forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed eller skader som følge af skade på liv, legeme eller helbred.

5.2 Begrænsning af ansvar

I tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er udbyderen ansvarlig for eventuel uagtsomhed, men kun op til det skadesbeløb, der kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og som er typisk for kontrakten. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse er afgørende for den korrekte udførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kunden regelmæssigt er afhængig af og kan stole på.

5.3 Pligt til at samarbejde

Kunden er forpligtet til at samarbejde for at holde skaderne så lave som muligt.

6 Priser og betalingsbetingelser

6.1 Priser

Priserne fremgår af ordrebekræftelsen. Hvis der ikke er aftalt noget vederlag, leveres tjenesten gratis.

6.2 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne skal fremgå af ordrebekræftelsen. Medmindre andet er aftalt, skal fakturaer betales senest [betalingsfrist] dage efter fakturadato uden fradrag.

6.3 Forsinkelse

Hvis kunden er i misligholdelse, er udbyderen berettiget til at kræve morarenter i størrelsesordenen [rentesats]% over den respektive basisrente. Retten til at kræve yderligere skadeserstatning forbeholdes.

7. ejendomsforbehold

Leverede varer forbliver leverandørens ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

8. afsluttende bestemmelser

8.1 Sted for opfyldelse

Opfyldelsesstedet for alle forpligtelser, der følger af denne kontrakt, er udbyderens hjemsted.

8.2 Sted for jurisdiktion

Værneting for alle tvister, der udspringer af denne kontrakt, er [værneting].

8.3 Gældende lovgivning

Denne kontrakt er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN's konvention om aftaler om internationalt salg af varer (CISG).

8.4 Klausul om udelukkelse

Skulle enkelte bestemmelser i denne kontrakt være eller blive ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. De kontraherende parter forpligter sig til at erstatte den ugyldige bestemmelse med en gyldig bestemmelse, der kommer så tæt på det økonomiske formål med den ugyldige bestemmelse som muligt.

8.5 Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser til denne kontrakt skal ske skriftligt. Dette gælder også for annullering af dette krav om skriftlighed.

1 Vederlag, betaling, beskyttelse af ydeevne, tidsfrister

1.1 Aflønning

Medmindre andet er aftalt, beregnes vederlaget på grundlag af medgået tid og materialer til de priser, der er almindeligt gældende på tidspunktet for leverandørens indgåelse af kontrakten. Vederlaget er som udgangspunkt nettopriser plus lovpligtig merværdiafgift.

1.2 Fakturering

Leverandøren kan fakturere på månedsbasis. Når tjenester aflønnes efter medgået tid og materialer, skal leverandøren dokumentere aktiviteternes art og varighed og indsende denne dokumentation sammen med fakturaen.

1.3 Betalingsbetingelser

Alle fakturaer skal betales uden fradrag senest 7 kalenderdage efter modtagelsen til betalingskontoret. Kunden kan kun modregne eller tilbageholde betalinger på grund af mangler i det omfang, han faktisk har betalingskrav på grund af materielle eller juridiske mangler ved ydelsen. For andre mangelkrav kan kunden kun tilbageholde betalinger i et forholdsmæssigt beløb under hensyntagen til manglen. Kunden har ingen ret til tilbageholdelse, hvis hans mangelskrav er forældet. I alle andre henseender kan kunden kun modregne i ubestridte eller retskraftigt fastslåede krav eller udøve en tilbageholdelsesret.

1.4 Bevarelse af ejendomsretten

Udbyderen forbeholder sig ejerskab og rettigheder til tjenesterne, indtil fuld betaling af det aftalte vederlag er modtaget. I tilfælde af kundens betalingsmisligholdelse er udbyderen berettiget til at forbyde kunden at bruge tjenesterne yderligere. Udbyderen kan kun udøve denne ret i en rimelig periode, normalt op til maksimalt 6 måneder. Hvis kunden eller dennes købere returnerer tjenesterne, udgør accept af tjenesterne ikke en tilbagetrækning fra udbyderens side, medmindre udbyderen udtrykkeligt har erklæret en tilbagetrækning. Kunden må ikke pantsætte eller overdrage genstande, der er omfattet af ejendomsforbehold eller behæftelse.

1.5 Overdragelse af brugsrettigheder

Kunden er forpligtet til at pålægge modtagerne de kontraktligt aftalte begrænsninger ved overdragelse af brugsrettigheder til leverancer og tjenester.

1.6 Betalingsbetingelser

Hvis kunden ikke betaler et forfaldent krav inden den kontraktlige betalingsdato, kan udbyderen tilbagekalde de aftalte betalingsbetingelser for alle krav. Desuden er udbyderen kun berettiget til at levere yderligere tjenester mod forudbetaling eller sikkerhed ved at stille en garanti fra et kreditinstitut eller et kreditforsikringsselskab, der er autoriseret i Den Europæiske Union. Forudbetalingen skal dække den pågældende faktureringsperiode eller, i tilfælde af engangsydelser, vederlaget for disse.

1.7 Kundens økonomiske uarbejdsdygtighed

I tilfælde af kundens økonomiske manglende evne til at opfylde sine forpligtelser over for udbyderen, kan udbyderen opsige eksisterende udvekslingskontrakter med kunden ved tilbagetrækning og fortsatte forpligtelser ved opsigelse, selv i tilfælde af en insolvensansøgning fra kunden. Kunden skal rettidigt informere udbyderen skriftligt om enhver forestående insolvens.

1.8 Faste præstationsdatoer

Faste udførelsesdatoer bør kun aftales eksplicit i dokumenteret form. Aftalen om en fast udførelsesdato er betinget af, at leverandøren modtager tjenesterne fra sine respektive upstream-leverandører rettidigt og i overensstemmelse med kontrakten.

2 Samarbejde, forpligtelser til at samarbejde, fortrolighed

2.1 Kontaktpersoner

Kunden skal udpege en ansvarlig kontaktperson for udbyderen. Kommunikationen mellem kunden og leverandøren skal, medmindre andet er aftalt, foregå gennem disse kontaktpersoner. Kontaktpersonerne skal straks træffe alle beslutninger i forbindelse med kontraktens opfyldelse. Beslutningerne skal dokumenteres og være bindende.

2.2 Støtte og tilbud

Kunden er forpligtet til at støtte udbyderen efter behov og til at skabe alle nødvendige betingelser for korrekt kontraktopfyldelse inden for sit driftsområde. Hvis kontrakten omfatter tjenester på stedet hos kunden, skal kunden på udbyderens anmodning stille tilstrækkelige arbejdsområder og udstyr til rådighed uden beregning.

2.3 Sikkerhedskopiering af data

Medmindre andet er aftalt, er kunden ansvarlig for sikkerhedskopiering af sine data inden kontraktens opfyldelse. Udbyderen skal informere kunden om, at sikkerhedskopiering af data er nødvendig, inden kontraktens opfyldelse påbegyndes.

2.4 Fortrolighed

Leverandøren forpligter sig til at holde al viden, der erhverves i forbindelse med kontraktens opfyldelse, om kundens forretnings- og driftshemmeligheder fortrolig. Leverandøren må kun give adgang til kundens forretnings- og driftshemmeligheder til medarbejdere, der er bundet af tavshedspligt. Leverandøren skal også kræve fortrolighed af sine underleverandører. Tavshedspligten fortsætter ud over kontraktens ophør og ophører først, når og i det omfang den viden, der er indeholdt i forretnings- og driftshemmelighederne, er blevet alment kendt.

3. Servicefejl

3.1 Umulighed

Leverandøren og kunden skal straks bekræfte ydelserne skriftligt. Hvis en tjenesteydelse fra udbyderen er umulig, fordi den er udeladt af grunde, der kan tilskrives udbyderen, har kunden ret til erstatningsydelse. I dette tilfælde anses ydelserne for ikke at være blevet leveret i overensstemmelse med kontrakten.

3.2 Forsinkelser

Hvis der opstår forsinkelser i tjenester, der kan tilskrives udbyderen, og hvis forsinkelsen er af væsentlig betydning for kunden, kan kunden træde tilbage fra kontrakten efter at have fastsat en rimelig frist med varsel om afslag. Kunden har ret til erstatning for dokumenterede skader, medmindre udbyderen ikke er ansvarlig for forsinkelsen.

3.3 Force Majeure

Leverandøren er ansvarlig for force majeure, hvis årsagen til forstyrrelsen allerede eksisterede på tidspunktet for kontraktindgåelsen. I tilfælde af force majeure suspenderes forpligtelsen til at opfylde aftalen, så længe forstyrrelsen varer, og i det omfang den har virkning. Hvis forstyrrelsen er af væsentlig betydning for kunden, kan denne træde tilbage fra kontrakten. Kunden har ret til erstatning for dokumenterede skader, medmindre leverandøren ikke er ansvarlig for forstyrrelsen.

3.4 Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser hos udbyderen, der påvirker dennes opfyldelsesforpligtelser, såsom strejker, lockout, officielle ordrer, energiproblemer, forsinkelser i leveringen af vigtige materialer eller trafikforstyrrelser, frigør udbyderen fra forpligtelsen til at opfylde i den periode, hvor forstyrrelsen varer, og i det omfang, den har virkning. Dette gælder også, hvis forstyrrelsen opstår hos udbyderens leverandører eller underleverandører. Udbyderen skal straks underrette kunden skriftligt om driftsforstyrrelsen.

4 Accept, garantikrav, garantier

4.1 Godkendelse

Ordregiveren skal bekræfte over for leverandøren, at ydelserne er accepteret. Hvis leverandørens ydelser ikke opfylder de kontraktlige krav på tidspunktet for kundens accept eller op til accept, er leverandøren berettiget til at afhjælpe mangler inden for en rimelig periode. Leverandøren kan forlænge fristen, hvis det er nødvendigt på grund af manglens art.

4.2 Garantikrav

Kundens garantikrav kræver korrekt accept af kundens ydelser. Synlige mangler skal anmeldes skriftligt inden for 7 kalenderdage efter overtagelsen, og skjulte mangler inden for de lovbestemte forældelsesfrister. Påberåbelse af garantikrav giver ikke kunden ret til at tilbageholde aftalt vederlag eller modregning. Leverandøren har ret til at afhjælpe sine mangelfulde ydelser gennem efterfølgende udførelse. Til dette formål skal leverandøren have en rimelig frist. Hvis udbyderen ikke opfylder sin forpligtelse til afhjælpning inden for den fastsatte frist, kan kunden hæve kontrakten. Kunden har ret til erstatning for dokumenterede skader, medmindre leverandøren ikke er ansvarlig for manglende opfyldelse. I tilfælde af mindre mangler har kunden kun ret til en nedsættelse af vederlaget.

4.3 Garantier

En garanti er kun gyldig, hvis den er aftalt skriftligt. En garanti kan ikke begrænse kundens lovbestemte reklamationsret.

5. Ansvar

5.1 Begrænsning af ansvar

Leverandørens ansvar for skader, som kunden har pådraget sig på grund af forsinkelse, pligtforsømmelse i kontraktforhandlinger og ulovlige handlinger, er udelukket, medmindre skaderne er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed eller på grund af skader på liv, legeme eller helbred.

5.2 Begrænsning af ansvar

I tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er udbyderen ansvarlig for enhver uagtsomhed, men kun op til det skadesbeløb, der var forudsigeligt og typisk på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse i første omgang muliggør korrekt udførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kunden regelmæssigt er afhængig af og kan stole på.

5.3 Pligt til at samarbejde

Kunden er forpligtet til at samarbejde i tilfælde af skader for at minimere skaderne.

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1 Priser

Priserne er fastsat i ordrebekræftelsen. Hvis der ikke er aftalt noget vederlag, leveres tjenesten gratis.

6.2 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelsen. I mangel af anden aftale skal fakturaer betales inden for [betalingsfrist] dage fra fakturadato uden fradrag.

6.3 Standard

Hvis kunden misligholder sine forpligtelser, er udbyderen berettiget til at kræve morarenter på [rentesats]% over den respektive basisrente. Krav om yderligere skadeserstatning forbeholdes.

7. Ejendomsforbehold

Leverede varer forbliver udbyderens ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.

8. afsluttende bestemmelser

8.1 Sted for udførelse

Opfyldelsesstedet for alle forpligtelser, der følger af denne kontrakt, er udbyderens hjemsted.

8.2 Jurisdiktion

Værneting for alle tvister, der udspringer af denne kontrakt, er [jurisdiktion].

8.3 Gældende lov

Denne kontrakt er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN's konvention om aftaler om internationalt salg af varer (CISG).

8.4 Klausul om udelukkelse

Hvis enkelte bestemmelser i denne kontrakt er eller bliver virkningsløse, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. De kontraherende parter forpligter sig til at erstatte den uvirksomme bestemmelse med en effektiv regulering, der kommer tættest på det økonomiske formål med den uvirksomme bestemmelse.

8.5 Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser til denne kontrakt kræver skriftlighed. Dette gælder også for fravigelse af dette krav om skriftlighed.

da_DK