Privacybeleid

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene notities

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt als je onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vind je in ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Je vindt zijn contactgegevens in de opdruk van deze website. Hoe verzamelen we je gegevens? Enerzijds worden je gegevens verzameld wanneer je ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer je de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra je onze website betreedt. Waar gebruiken we je gegevens voor? Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om je gebruikersgedrag te analyseren. Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens? Je hebt het recht om op elk moment gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van je opgeslagen persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist worden. Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat hiervoor in het impressum staat en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Je hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Voor details, zie de gegevensbeschermingsverklaring onder "Recht op beperking van verwerking".

Analyse-instrumenten en hulpmiddelen van derden

Wanneer je onze website bezoekt, kan je surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt vooral met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van je surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar jou worden herleid. Je kunt tegen deze analyse bezwaar maken of ze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze hulpmiddelen en over je bezwaarmogelijkheden vind je in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van je persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring over gegevensbescherming. Wanneer je deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit Privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dat gebeurt. We wijzen erop dat gegevensoverdracht over het Internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Notitie over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is: AccountOne GmbH Vertegenwoordigd door: Gordian-Philipp Brockstedt Fördepromenade 4d 24977 Flensburg Telefoon: 046157494985 E-mail: info@accountone.de De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Functionaris voor gegevensbescherming bij wet verplicht

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Legaltrust GmbH Lietzenburger Str. 94 10719 Berlijn Telefoon: 030 / 887 27 609 E-mail: info@legaltrust.de

Herroeping van je toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met je uitdrukkelijke toestemming. Je kunt de toestemming die je al gegeven hebt op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping werd uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

Als de gegevensverwerking gebaseerd is op Art. 6 (1) e of f DSGVO, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit je bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking gebaseerd is, vind je in deze gegevensbeschermingsverklaring. Als je bezwaar maakt, zullen we je betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR). Als je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die met dergelijke direct marketing verband houdt. Als je bezwaar maakt, worden je persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar volgens Art. 21 (2) DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of rechterlijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt er recht op dat gegevens die wij automatisch verwerken op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan jou of aan een derde worden overhandigd in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als je vraagt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, gebeurt dat alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL of TLS versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die je naar ons als sitebeheerder stuurt, gebruikt deze site SSL of TLS encryptie. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in je browserregel. Als SSL of TLS encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die je aan ons doorgeeft niet door derden gelezen worden.

Informatie, blokkering, wissen en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heb je te allen tijde recht op gratis informatie over je opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiertoe en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht om verwerking te beperken

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Daartoe kun je op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:
  • Als je de juistheid van je door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.
  • Als de verwerking van je persoonsgegevens onwettig gebeurde/gebeurt, kun je in plaats van wissing om beperking van de gegevensverwerking vragen.
  • Als wij je persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan heb je het recht om in plaats van verwijdering te vragen om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
  • Als je overeenkomstig Art. 21 (1) DSGVO een bezwaar hebt ingediend, moet een afweging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen.
Als je de verwerking van je persoonsgegevens hebt beperkt, mogen die gegevens - afgezien van opslag - alleen worden verwerkt met jouw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een Lid-Staat.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens om niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal toe te zenden, is verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van de Internet pagina's gebruiken zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan je computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en door je browser worden bewaard. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessie cookies". Ze worden aan het eind van je bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op je eindtoestel opgeslagen tot je ze verwijdert. Met deze cookies kunnen we je browser herkennen bij je volgende bezoek. Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als je cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door jou gevraagde functies te bieden (bv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde verstrekking van zijn diensten. Voor zover andere cookies (b.v. cookies om je surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden die in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server log bestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die je browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:
  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de benaderende computer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - daartoe moeten de serverlogbestanden verzameld worden.

Contactformulier

Als je ons vragen stuurt via het contactformulier, worden je gegevens uit het vragenformulier, met inbegrip van de contactgegevens die je daar verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder je toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op je toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Je kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping werden uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast. De gegevens die je in het contactformulier hebt ingevoerd blijven bij ons tot je ons vraagt ze te wissen, je toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel om de gegevens op te slaan niet langer van toepassing is (bv. nadat we de verwerking van je aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als je per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt je vraag, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, vraag), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van je verzoek. We geven deze gegevens niet door zonder je toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO als je verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op je toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO), aangezien wij er een legitiem belang bij hebben de aan ons gerichte vragen effectief te verwerken. De gegevens die je ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons tot je ons verzoekt ze te wissen, je toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat we de verwerking van je verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

Je kunt je op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de daarvoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor je je hebt ingeschreven. De bij de registratie gevraagde verplichte informatie moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie. Bij belangrijke veranderingen, bijvoorbeeld in de reikwijdte van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het bij de registratie opgegeven e-mailadres om je zo op de hoogte te brengen. De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op je toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Je kunt je toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast. De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang je op onze website geregistreerd bent en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden, behalve je commentaar, ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar werd gegeven, je e-mailadres en, als je niet anoniem post, de gebruikersnaam die je hebt gekozen, opgeslagen. Opslag van het IP adres Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Omdat we reacties op onze site niet controleren voor ze geactiveerd worden, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van wetsovertredingen zoals beledigingen of propaganda. Abonneer je op reacties Als gebruiker van de site kun je je na registratie abonneren op commentaren. Je ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of je de eigenaar bent van het opgegeven emailadres. Je kunt je op elk moment voor deze functie afmelden via een link in de info e-mails. In dat geval worden de gegevens die je in het kader van het abonneren op reacties hebt ingevoerd, gewist; als je deze gegevens echter voor andere doeleinden en op een ander moment aan ons hebt doorgegeven (bv. bestelling van een nieuwsbrief), blijven ze bij ons. Bewaartijd van de opmerkingen De commentaren en de bijbehorende gegevens (bv. IP adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan tot de becommentarieerde inhoud volledig verwijderd is of de commentaren om wettelijke redenen verwijderd moeten worden (bv. beledigende commentaren). Rechtsgrondslag Het opslaan van opmerkingen is gebaseerd op je toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Je kunt je toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsbetrekking (inventarisgegevens). Dit gebeurt op grond van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren. De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakenrelatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven alleen persoonsgegevens aan derden door als dat nodig is voor de afwikkeling van het contract, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van betalingen. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Je gegevens worden niet zonder je uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

4. sociale media

Facebook Plugins (Like & Deel Knop)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA, zijn op onze pagina's geïntegreerd. Je herkent de Facebook plugins aan het Facebook logo of de "Like" knop op onze site. Een overzicht van de Facebook plugins vind je hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Wanneer je onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen je browser en de Facebook server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daarmee de informatie dat je onze site bezocht hebt met je IP adres. Als je op de Facebook "Vind ik leuk" knop klikt terwijl je op je Facebook account bent ingelogd, kun je de inhoud van onze pagina's aan je Facebook profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's met je gebruikersaccount in verband brengen. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vind je in Facebook's privacybeleid op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Als je niet wilt dat Facebook je bezoek aan onze pagina's in verband kan brengen met je Facebook gebruikersaccount, log dan uit bij je Facebook gebruikersaccount. Het gebruik van Facebook plugins is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te zorgen.

Twitter plugin

Functies van de Twitter dienst zijn op onze pagina's geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door Twitter en de "Re-Tweet" functie te gebruiken, worden de websites die je bezoekt aan je Twitter account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vind je in Twitter's privacybeleid op: https://twitter.com/de/privacy. Het gebruik van de Twitter plugin is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te zorgen. Je kunt je privacy instellingen op Twitter veranderen in de account instellingen onder https://twitter.com/account/settings Verander.

Google+ Plugin

De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Verzamelen en delen van informatie: Met de Google+ knop kun je informatie over de hele wereld publiceren. Via de Google+ knop ontvangen jij en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google bewaart zowel de informatie die je +1 hebt gegeven voor een inhoud als informatie over de pagina die je bekeek toen je op +1 klikte. Je +1's kunnen als meldingen samen met je profielnaam en foto worden weergegeven in Google diensten, zoals zoekresultaten of je Google profiel, of elders op websites en advertenties op internet. Google registreert informatie over je +1 activiteiten om de Google diensten voor jou en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, heb je een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google profiel nodig, dat ten minste de naam bevat die voor het profiel gekozen is. Deze naam wordt in alle Google diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die je gebruikte bij het delen van inhoud via je Google Account. De identiteit van je Google profiel kan getoond worden aan gebruikers die je emailadres kennen of andere identificerende informatie over je hebben. Gebruik van de verzamelde informatie: Behalve het hierboven beschreven gebruik wordt de door jou verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het geldende privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken over de +1 activiteiten van gebruikers publiceren of ze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites. Het gebruik van de Google+ plugin is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te bereiken.

Instagram plugin

Functies van de Instagram dienst zijn op onze pagina's geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS. Als je ingelogd bent op je Instagram account, kun je de inhoud van onze pagina's aan je Instagram profiel koppelen door op de Instagram knop te klikken. Zo kan Instagram het bezoek aan onze pagina's associëren met je gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Het gebruik van de Instagram plugin is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te zorgen. Meer informatie hierover vind je in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn Plugin

Onze website gebruikt functies van het LinkedIn netwerk. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Telkens wanneer een van onze pagina's met LinkedIn functies bezocht wordt, wordt een verbinding met de LinkedIn servers tot stand gebracht. LinkedIn krijgt met je IP adres te horen dat je onze website bezocht hebt. Als je op de LinkedIn "Recommend" knop klikt en ingelogd bent op je LinkedIn account, is het mogelijk dat LinkedIn je bezoek aan onze website met jou en je gebruikersaccount in verband brengt. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. Het gebruik van de LinkedIn plugin is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te zorgen. Meer informatie hierover vind je in LinkedIn's privacybeleid op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Onze website gebruikt functies van het XING netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens wanneer een van onze pagina's met XING functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met XING servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten worden bij dit proces geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geëvalueerd. Het gebruik van de XING plugin is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te zorgen. Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Deelknop vind je in het XING privacybeleid op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalyse-dienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het opslaan van Google Analytics cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. IP anonimisering We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat je IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten in verband met website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te verlenen. Het IP adres dat je browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google gegevens. Browser plugin Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, maar merk op dat je dan misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kun je het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en met je gebruik van de website verband houdende gegevens (incl. je IP adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser plugin te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens Je kunt het verzamelen van je gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, die het verzamelen van je gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren. Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat vind je in Google's privacybeleid: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Jobverwerking We hebben een opdrachtverwerkingscontract met Google gesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig uit bij het gebruik van Google Analytics. Demografische kenmerken in Google Analytics Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten gegenereerd worden die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, en van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon toegewezen worden. Je kunt deze functie op elk moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in je Google account of in het algemeen het verzamelen van je gegevens door Google Analytics verbieden zoals te zien is in het item "Bezwaar maken tegen gegevensverzameling".

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer je op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie gezet voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die de internet browser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina werd doorverwezen. Elke Google AdWords klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet over de websites van AdWords klanten gevolgd worden. De informatie die met het conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De klanten leren het totaal aantal gebruikers kennen die op hun advertentie klikten en werden omgeleid naar een pagina met een conversie tracking tag. Zij ontvangen echter geen informatie die gebruikt kan worden om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als je niet wilt deelnemen aan het volgen, kun je bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google conversion tracking cookie gemakkelijk uit te schakelen via je internet browser onder gebruikersinstellingen. Je wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Het opslaan van "conversie cookies" en het gebruik van dit opsporingsmiddel zijn gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking kun je vinden in Google's privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als je cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") voor het meten van conversies. Dit maakt het mogelijk het gedrag te volgen van paginabezoekers nadat ze naar de website van de aanbieder zijn doorverwezen door op een Facebook advertentie te klikken. Zo kan de doeltreffendheid van de Facebook advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem; wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, aldus de Beleid voor gegevensgebruik van Facebook kunnen gebruiken. Hiermee kan Facebook advertenties tonen op Facebook pagina's, maar ook daarbuiten. Dit gebruik van gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed. Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Meer informatie over de bescherming van je privacy vind je in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Je kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" gebruiken in het gebied Advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Om dit te doen moet je op Facebook ingelogd zijn. Als je geen Facebook account hebt, kun je op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance gebruiksgebaseerde reclame van Facebook deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. nieuwsbrief

Gegevens van de nieuwsbrief

Als je de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mail adres van je nodig, evenals informatie waarmee we kunnen nagaan of je de eigenaar bent van het opgegeven e-mail adres en of je ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden. De verwerking van de in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op je toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Je kunt je toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe" link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast. De gegevens die je verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen worden door ons bewaard tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief en worden gewist nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

MailChimp

Deze website gebruikt de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS. MailChimp is een dienst waarmee o.a. het versturen van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. Wanneer je gegevens invoert om nieuwsbrieven te ontvangen (bv. je e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op MailChimp's servers in de VS. MailChimp is gecertificeerd volgens het "EU-VS Privacy Shield". Het "Privacy Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die ervoor moet zorgen dat de Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS worden nageleefd. Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer je een met MailChimp verzonden e-mail opent, maakt een bestand in de e-mail (zgn. web-beacon) verbinding met MailChimp's servers in de VS. Zo kan nagegaan worden of een nieuwsbriefbericht geopend werd en op welke links eventueel geklikt werd. Bovendien wordt technische informatie geregistreerd (bv. tijdstip van opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet aan de betreffende nieuwsbriefontvanger worden toegewezen. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen gebruikt worden om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangstelling van de ontvangers. Als je geen analyse door MailChimp wilt, moet je je uitschrijven voor de nieuwsbrief. Daartoe geven we een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. Je kunt je ook direct op de website uitschrijven. De gegevensverwerking is gebaseerd op je toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Je kunt deze toestemming op elk moment intrekken door je af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast. De gegevens die je verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen worden door ons bewaard tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief en worden van onze servers en van de servers van MailChimp verwijderd nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast. Meer details vind je in de gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/. Sluiting van een overeenkomst voor gegevensverwerking Wij hebben met MailChimp een zogenaamde "Gegevensverwerkingsovereenkomst" gesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet aan derden door te geven.

7. plugins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de YouTube site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Wanneer je een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een YouTube plugin, wordt een verbinding met de YouTube servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube server welke van onze pagina's je bezocht hebt. Verder kan YouTube verschillende cookies op je eindtoestel opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op je eindapparaat tot je ze verwijdert. Als je ingelogd bent op je YouTube account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct aan je persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door je uit te loggen uit je YouTube account. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in YouTube's privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypes. Als je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste web-lettertypes in zijn browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Daartoe moet de browser die je gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit informeert Google dat onze website via je IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO. Als je browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype van je computer gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts vind je op https://developers.google.com/fonts/faq en in Google's privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig je IP adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in Google's privacy beleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. betalingsproviders en wederverkopers

PayPal

Op onze website bieden we, onder andere, betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). Als je betaling via PayPal kiest, worden de betalingsgegevens die je invoert aan PayPal doorgegeven. Het doorgeven van je gegevens aan PayPal is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). Je hebt de mogelijkheid om je toestemming voor gegevensverwerking op elk moment in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingen.
nl_BE